Ffurfiwyd y rhaglen Gwell Yfory yn 2016 gyda’r nod o helpu plant, pobl ifanc ac oedolion a allai fod mewn perygl o fod yn ynysig yn gymdeithasol.

Mae’r rhaglen wedi tyfu a datblygu dros y blynyddoedd diwethaf, a bellach yn cydweithio ag unigolion o bob oed. Mae’r rhaglen yn cynnig ystod o weithgareddau hamdden, sydd wedi’u cynllunio i ddatblygu a gwella sgiliau bywyd gwerthfawr.

Ein nod allweddol yw gwella hunan-barch ein cyfranogwyr drwy annog:

  • Hwyl
  • Cyfathrebu
  • Gwaith tîm
  • Dysgu ystyrlon
  • Strwythur a disgyblaeth
  • Rhyngweithio cymdeithasol

Mae'r gweithgareddau a gynigiwn yn canolbwyntio ar arddwriaeth / cadwraeth, gwaith coed, celf a chrefft

Mae’r gweithgareddau a gynigiwn yn canolbwyntio ar arddwriaeth / cadwraeth, gwaith coed, celf a chrefft. Cynhelir y gweithgareddau mewn lleoliadau tawel iawn, gan ddefnyddio’r amgylchedd naturiol fel lleoliad yn aml. Yn dilyn y model Menter Gymdeithasol, mae llawer o’r cynnyrch a wneir fel rhan o’r rhaglen yn cael eu gwerthu neu eu defnyddio er budd y gymuned. Mae’r arian a godir o ddigwyddiadau / gwerthiannau amrywiol yn cael ei ail-fuddsoddi i alluogi cynnal a datblygu’r Sefydliad. Mae hyn hefyd yn rhoi ymdeimlad o foddhad a chyflawniad i’r unigolion sydd wedi creu’r cynnyrch ac yn cael effaith gadarnhaol ar eu hunan-werth.

Galluogir natur organig a hylifol rhaglen Gwell Yfory i ni greu llawer o gyfleoedd ar gyfer prosiectau aml-genedlaeth ac aml-asiantaeth, er mwyn cefnogi’r unigolion sy’n defnyddio’n gwasanaethau yn y ffordd gorau. Rydym wedi datblygu perthnasoedd gwaith cadarnhaol gyda gwahanol asiantaethau a sefydliadau lleol fel y GIG, ysgolion, y gwasanaeth ieuenctid ac elusennau eraill.

Mae gweithio gydag asiantaethau eraill wedi caniatáu inni adnabod a datblygu prosiectau sy'n benodol i’r angen

Mae gweithio gydag asiantaethau eraill wedi caniatáu inni adnabod a datblygu prosiectau sy’n benodol i’r angen. Mae’r aml brosiectau yn defnyddio ein cyfleusterau helaeth, fel gardd gymunedol a thwnnel polythen lle mae’r grwpiau’n tyfu, yn meithrin ac yn cynaeafu’r cnydau trwy gydol y flwyddyn. Mae Gweithdy lle rydyn ni’n dylunio ac yn adeiladu amrywiaeth o ddodrefn gardd bren, yn ogystal â chreu crefftau cartref. Mae gardd gwely uchel o Blanwyr Pensil lle mae’r ysgolion lleol yn medru cynnig profiad dysgu gwahanol i’w disgyblion.

I gydnabod y gwaith a wneir gan y grwpiau, cynhelir digwyddiad dathlu bob blwyddyn gan roi cyfle i arddangos a gwerthu’r cynnyrch a grëwyd trwy gydol y flwyddyn.